Daftar Tetamu Kehormat

Tuesday, April 19, 2011

Ciri-Ciri Konsep "Setaraf" Dalam PernikahanPendahuluan: Dalam satu pernikahan, dibolehkan bagi seorang wanita menolak pinangan seorang lelaki dengan alasan ‘tak setaraf’. Syariat membahasakan hal itu dengan istilah kafaa’ah. Oleh yang demikian, apakah yang dimaksudkan dengan kafaa’ah itu?

Kafaa’ah secara bahasa adalah mashdar dari kata kaafa’a, yukaafi’u, yang bererti persamaan. Akar kata bendanya adalah al-kufu’ yang bererti setara atau sepadan. Hal ini seperti firman Allah ta’ala:

“dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia” [Al-Ikhlash: 4].

Adapun secara istilah kafaa’ah bererti: kesamaan atau mendekati kesamaan antara lelaki (yang hendak melamar) dengan wanita (yang akan dilamar) dalam hal-hal tertentu seperti: agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan, dan yang lainnya.

 
Ciri Pertama : Agama dan kesolehan

Semua ulama memasukkan ciri agama dalam kafaa’ah pernikahan.

Allah ta’ala berfirman:
“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” [Al-Baqarah: 221]

“Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahawa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka” [Al-Mumtahanah: 10]

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain” [At-Taubah: 71].

Ayat di atas menunjukkan bahawa seorang muslimah haram hukumnya dinikahi oleh lelaki kafir. Para ulama telah sepakat tentang hal ini.

Allah ta’ala berfirman:
“Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu” [Al-Hujuraat: 13].

Al-Qurthubi rahimahullah berkata:
“Dan dalam ayat ini menunjukkan bahawa ketakwaan adalah hal yang dipertimbangkan di sisi Allah ta’ala dan Rasul-Nya, bukan keturunan dan keturunan” [Tafsir Al-Qurthubi, 16/345].

Cabang dari permasalahan ini adalah: Para ulama membenci seseorang menikahkan anak wanitanya dengan orang yang fasiq. Ia adalah kafaa’ah dalam hal ‘afifah (kehormatan diri).

‘Abdul-Qaadir bin ‘Umar Asy-Syaibani rahimahullah berkata:
“Orang yang fasiq ditolak persaksian dan riwayatnya. Hal itu merupakan kekurangan dalam hal kemanusiaan dirinya. Maka, tidak ada kecukupan dalam keadilan” [Nailul-Ma-aarib, 2/156].

Jika orang fasiq dianggap tidak memiliki kafaa’ah dalam ‘afiifah, maka mubtadi’ lebih-lebih lagi. Para ulama sangat membenci seseorang yang menikahkan anaknya dengan seorang mubtadi’ (yang belum keluar dari lingkup Islam). Namun jika kebid’ahannya menyebabkan ia keluar dari Islam, maka hukumnya adalah sebagaimana hukum pernikahan seorang wanita dengan lelaki kafir (iaitu haram).

Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata:
“Ahlul-bid'ah jangan dinikahkan (dengan wanita Ahlus-Sunnah), jangan menyerahkan kepada mereka untuk dinikahi, jangan mengucapkan salam kepada mereka, jangan solat di belakang mereka dan jangan saksikan jenazah-jenazah mereka” [Al-Mudawwanah, 1/68].Ciri Kedua : Kemerdekaan / bebas dari perbudakan (perhambaan).

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah mengakui jenis kafaa’ah ini. Diantara dalil yang dipergunakan adalah firman Allah ta’ala:

“Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengahwini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengahwini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki” [An-Nisa’: 25].

Sisi pendalilannya: seorang lelaki boleh menikahi wanita budak yang beriman jika dia sukar untuk mendapat wanita merdeka. Oleh kerana itu, kebolehan dalam hal ini dalam keadaan ‘terpaksa’, bukan merupakan pilihan.

Dalil lain:
Telah menceritakan kepada kami Muhammad: Telah mengkhabarkan kepada kami ‘Abdul-Wahab: Telah menceritakan kepada kami Khalid, dari ‘Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas: Bahawasanya suami Barirah adalah seorang budak hitam yang bernama Mughits. Sepertinya aku melihatnya berthawaf di belakangnya sambil menangis sehingga air matanya membasahi janggutnya. Maka Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Al-‘Abbas “Wahai ‘Abbas, tidakkah engkau merasa ta’jub betapa cinta Mughits terhadap Barirah dan betapa benci Barirah terhadap Mughits?”. Lalu Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Seandainya engkau (Barirah) mahu merujuknya”. Barirah berkata: “Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku?”. Beliau bersabda: “Aku hanya menyarankan saja”. Barirah berkata: “Aku tidak lagi berhajat kepadanya (Mughits)” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 5283].

Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin Hajar: Telah mengkhabarkan kepada kami Jarir bin ‘Abdil-Hamid, dari Hisyam bin ‘Urwah, dari ayahnya, dari ‘Aisyah, ia berkata: “Suami Barirah adalah seorang budak. Maka Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam memberikan pilihan baginya, maka ia memilih kemerdekaan dirinya. Seandainya suaminya merdeka, nescaya beliau tidak memberikan pilihan baginya” [Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi no. 1154, dan ia berkata: “Hasan shahih” – dan memang seperti itulah yang keadaan hadisnya].

At-Tirmidzi berkata:
“Sebahagian ulama beramal dengan hadis ini. Mereka berkata: ‘Jika seorang budak wanita menjadi isteri seorang merdeka, lalu budak itu dibebaskan, maka tidak pilihan bagi dirinya (budak wanita itu). Seorang budak wanita itu diberikan hak pilih jika ia dibebaskan dan status dirinya masih menjadi isteri seorang budak. Ia adalah pendapat Asy-Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq” [As-Sunan, 2/450].

Hak pilih yang diberikan Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam menunjukkan bahawa kafaa’ah kemerdekaan itu diakui dalam syariat. Akan tetapi, jika si isteri tersebut rela atau redha, maka pernikahannya tersebut tetap sah – dan itu kesan dari hak pilih itu sendiri.


Ciri Ketiga : Bebas dari aib / penyakit yang menyebabkan batalnya akad pernikahan.

Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah mengakui jenis kafaa’ah ini. Dalil yang mereka ambil di antaranya adalah:

Telah menceritakan kepadaku ‘Abdullah bin Muhammad: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf: Telah mengkhabarkan kepada kami Ma’mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radliyallaahu ‘anhu, ia berkata: Telah bersabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam: “….. jangan dicampur (unta) yang sihat dengan yang sakit” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 5770-5771].

Al-Baihaqi memasukkan hadis ini dalam bab: I’tibarus-Salamah fil-Kafaa’ah.

Ibnul-Qayyim rahimahullah berkata saat membahas cacat yang dapat membatalkan nikah:

“Para fuqaha’ telah berbeza pendapat tentang hal tersebut. Abu Daud, Ibnu Hazm dan yang sependapat dengan mereka berdua berkata: ‘Tidak boleh dibatalkan sama sekali pernikahan dengan sebab adanya cacat’. Abu Hanifah berkata: ‘Tidak boleh dibatalkan kecuali suaminya terpotong kemaluannya (dikebiri) dan mati pucuk. Asy-Syafi’i dan Malik berkata: ‘(Pernikahan) dibatalkan dengan sebab gila, kusta, lepra, qaran (semacam kelainan dari kemaluan seorang wanita akibat adanya daging tumbuh atau semacamnya sehingga tersumbat yang mengakibatkan tidak boleh melakukan jima’), terpotong kemaluannya dan mati pucuk.

Al-Imam Ahmad menambahkan dari yang telah disebutkan keduanya: ‘Jika si wanita mempunyai kelainan pada kemaluannya kerana koyak pembatas antara dua lubang (qubul dan dubur)’. Dan menurut sahabat-sahabatnya termasuk bau busuk yang keluar dari farji dan mulut, koyaknya saluran kencing dan mani pada kemaluan, luka nanah pada kemaluan, wasir, sembelit, istihadlah, kencing terus-menerus, najwu (penyakit / kelainan pada perut sehingga mengeluarkan bau busuk dan kotoran), khasha (terpotong buah zakarnya), tidak memiliki buah zakar, waj’u (buah zakarnya hancur / rosak), berkelamin ganda, dan cacat-cacat lain yang sejenis dengan tujuh cacat ini yang ada pada suami / isteri. Sedangkan cacat yang terjadi setelah akad, ada dua pendapat.

Sebahagian sahabat Asy-Syafi’i berpendapat untuk mengembalikan wanita (kepada keluarganya) untuk setiap cacat yang ada yang mana jika cacat itu ada pada seorang budak wanita, boleh dikembalikan kepada tuannya. Kebanyakan sahabat Asy-Syafi’i tidak mengetahui alasan dan dalil pendapat ini dan tidak mengetahui siapa yang mengatakannya. Dan dari yang dikatakan Abu ‘Ashim Al-‘Abbadani dalam kitab Thabaqat Asy-Syafi’i, pendapat ini merupakan hasil dari qiyas atau pendapat Ibnu Hazm dan orang yang sependapat dengannya. Adapun pembatasan atas dua, enam, tujuh, atau lapan cacat tanpa cacat lain yang lebih tinggi darjatnya (parah) atau sama, maka pendapat itu tidak punya sandaran / dalil….” [Zadul-Ma’ad, 5/182; Muassasah Ar-Risalah, Cet. 3/1406].


Ciri Keempat : Keturunan dan keturunan.

Jenis kafaa’ah ini merupakan hal yang ditetapkan para ulama Hanafiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabilah. Dalil yang mereka ambil antara lain adalah:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mihran Ar-Razi dan Muhammad bin ‘Abdirrahman bin Sahm, keduanya dari Al-Walid - Ibnu Mihran berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim: Telah menceritakan kepada kami Al-Auza’i, dari Abu ‘Ammar Syaddad, bahawasanya ia mendengar Watsilah bin Al-Asqa’ berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Sesungguhnya Allah telah memilih dari anak Ismail, dan telah memilih Quraisy dari (anak-anak) Kinanah, dan telah memilih dari (anak-anak) Quraisy Bani Hasyim, dan telah memilihku dari Bani Hasyim” [Diriwayatkan oleh Muslim no. 2276].

Para ulama yang berpegang pada pendapat ini menyatakan dengan hadis ini bahawa tidak ada yang menyamai kabilah Quraisy kecuali dari Quraisy saja dan tidak ada yang menyamai kabilah Bani Hasyim kecuali dari Bani Hasyim juga.

Namun alasan ini mendapat sanggahan. Ulama lain mengatakan pendalilan dengan hadis di atas pada kafaa’ah keturunan dan keturunan tidaklah tepat, kerana yang dimaksud dengan hadis di atas bahawa Allah telah memilih benarnya kenabian dengan ilmu dan hikmah-Nya semenjak dari masyarakat umum, kabilah, keluarga, hingga kemudian jatuh pada diri Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam.

Hal ini sesuai dengan firman Allah ta’ala:

“Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan” [ Al-An’am: 124].

Jumhur juga berdalil dengan sabda Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah Al-Hafidh: Telah menceritakan kepada kami Abul-‘Abbas Muhammad bin Ya’qub: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani: Telah mengkhabarkan kepada kami Syuja’ bin Al-Walid: Telah menceritakan kepada kami sebahagian saudara kami, dari Ibnu Juraij, dari ‘Abdullah bin Abi Mulaikah, dari ‘Abdullah bin ‘Umar radliyallaahu ‘anhumaa, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam: “Orang ‘Arab itu sebahagian mereka sepadan / sekufu’ dengan sebahagian yang lainnya, baik antara kabilah satu dengan yang lainnya, seorang lelaki dengan lelaki yang lain. Adapun budak, sebahagian mereka sepadan / sekufu’ dengan sebahagian yang lain, baik antara kabilah satu dengan yang lainnya, seorang lelaki dengan lelaki yang lainnya; kecuali tukang tenun atau tukang bekam” [Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi 7/135].

Akan tetapi hadis ini dhaif.[1]

Bahkan ada dalil yang bertentangan dengan pendapat jumhur:

Telah menceritakan kepada kami Waki’, dari Sufyan, ia mendengarnya dari Abu Bakr bin Abil-Jahm: Aku mendengar Fathimah binti Qais berkata: Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam berkata kepadaku: “Jika kamu telah halal, khabarkanlah kepadaku". Fathimah kemudian memberitahukan kepada beliau, lalu dia pun dilamar oleh Mu'awiyyah bin Abi Sufyan, Abul-Jahm dan Usamah bin Zaid. Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam kemudian bersabda: "Mu'awiyah adalah lelaki yang miskin lagi tidak mempunyai harta, sedangkan Abul-Jahm adalah lelaki yang suka memukul wanita. Akan tetapi, menikahlah dengan Usamah”. Abu Bakar berkata: Fathimah lalu berkata dengan isyarat tangannya seperti ini, maksudnya dia tidak suka. Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam kemudian bersabda kepadanya: “Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, itu lebih baik bagimu”. Maka Fathimah pun menikah dengannya dan ia pun bahagia” [Diriwayatkan oleh Ahmad 6/412; shahih].

Fathimah adalah seorang wanita terhormat dari kalangan Quraisy, sedangkan Usaamah adalah mantan budak Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam menghendakinya untuk menikah dengan Usamah semata-mata kerana kebaikan agamanya. Dan kemudian Fathimah pun menerimanya.

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abi Syaibah: Telah menceritakan kepada kami ‘Affan: Telah menceritakan kepada kami Aban bin Yazid. Dan telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Manshur (dan lafaznya adalah miliknya): Telah mengkhabarkan kepada kami Habban bin Hilal: Telah menceritakan kepada kami Aban: Telah menceritakan kepada kami Yahya: Bahawasanya Yazid telah menceritakan kepadanya: Bahawasanya Abu Salam telah menceritakan kepadanya: Bahawasanya Abu Malik Al-Asy’ari telah menceritakan kepadanya: Bahawasanya Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ada empat perkara Jahiliyyah dari umatku dan mereka belum meninggalkannya: Membanggakan keturunan, mencela keturunan, meminta hujan dengan bintang-bintang, dan niyahah (meratapi mayit)…..” [Diriwayatkan oleh Muslim no. 934].

Catatan Kaki (1):
Al-Baihaqi berkata:

“Hadis ini terputus (munqathi’) antara Syuja’ dan Ibnu Juraij dimana Syuja’ tidak menyebutkan nama sebahagian sahabatnya (yang meriwayatkan dari Ibnu Juraij)”.

Hadis Ibnu ‘Umar ini juga dibawakan oleh Ibnul-Jauzi dalam tiga jalan:

a. Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdil-Malik, dia berkata: Telah memberitakan kepada kami Abu Muhammad Al-Jauhari, dari Ad-Daruquthni, dari Abu Hatim bin Hibban, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Yahya bin Muhammad bin ‘Amrus, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim bin Al-‘Ala’ Az-Zubaidi, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Baqiyyah, ia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Zur’ah Az-Zubaidiy, dari ‘Imraan bin Abil-Fadhl;

b. Telah memberitakan kepada kami Muhammad bin ‘Abdil-Malik, dia berkata: Telah memberitakan kepada kami Ismail bin Mas’adah, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Hamzah bin Yusuf, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Adi, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Al-Hasan bin Sufyan, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Ammar, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman bin ‘Abdirrahman, dari ‘Ali bin ‘Urwah;

c. Telah memberitakan kepada kami Al-jauhari, dia berkata: Telah memberitakan kepada kami Al-‘Asyaari, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Ad-Daruquthni, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Hamid Muhammad bin Harun Al-Hadhrami, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Muhammad bin Zakaria Al-Azraq, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Suwaid, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Baqiyyah bin Al-Walid, dia berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Al-Fadhl, dari ‘Abdullah bin ‘Umar;

Ketiga-tiga jalan itu adalah dari Naafi’, dari Ibnu ‘Umar, dari Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam [Al-‘Ilal Al-Mutanahiyyah, 2/128-129 no. 1017-1019].

Jalan pertama sangat lemah. ‘Imran bin Abil-Fadhl, Abu Hatim berkata tentangnya: “Dha’iful-hadis, munkarul-hadis jiddan” [Al-Jarh wat-Ta’dil, 6/303 no. 1683].

Jalan kedua sangat lemah. ‘Ali bin ‘Urwah adalah matruk [At-Taqrib, hal. 701 no. 4805].

Jalan ketiga juga sangat lemah. Muhammad bin Al-Fadhl adalah seorang yang matruk, para ulama mendustakannya [At-Taqrib, hal. 888 no. 6265].

Ibnu ‘Umar mempunyai syahid dari Mu’az bin Jabal radhiallahu ‘anhum:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Sulaiman bin Abil-Jaun, dia berkata: Telah mengkhabarkan kepada kami Tsaur, iaitu Ibnu Yazid, dari Khalid bin Ma’dan, dari Mu’az bin Jabal radhiallahu ‘anhu, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam: “Orang ‘Arab sebahagian di antara mereka sepadan / sekufu’ dengan sebahagian yang lain. Sedangkan budak sebahagian di antara mereka sepadan dengan sebahagian yang lain” [Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dalam Al-Bahruz-Zakhar 7/121 no. 2677 dan Kasyful-Astar 2/160-161 no. 1424].

Al-Haitsami berkata: “Diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan padanya terdapat Sulaiman bin Abil-Jaun, aku tidak mendapatkan penyebutan biografinya” [Al-Majma’, 4/275]. Selain itu, Khalid bin Ma’dan tidak pernah bertemu dengan Mu’az, sehingga sanadnya munqathi’.

Walhasil, hadis Mu’az ini berdarjat dhaif.


Sumber: abul-jauzaa.blogspot.com dengan perubahan bahasa.

p.s: Mintalah penerangan yang lebih teliti dari orang yang alim. Artikel ini hanya untuk memberi sedikit ilmu tentang istilah kafa'ah dan untuk berkongsi ilmu.

0 comments: