Daftar Tetamu Kehormat

Thursday, July 7, 2011

WAJ 3107 Seni Dalam Pendidikan (Bahagian 1)
TOPIK 1 KONSEP DAN LATAR BELAKANG SENI  DALAM PENDIDIKAN

1.1 PENGENALAN KONSEP

 Perkembangan kanak-kanak melalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativitinya.

Matlamatnya - melahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian,berjiwa kreatif, inovatif, inventif dan mempunyai  jati diri yang tinggi. Pengabungan seni  visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yang lebih bersifat holistik.

(a) Teori konstruktivisme -kanak-kanak membina pengetahuan  secara aktif. Seni Dalam Pendidikan boleh dijadikan sebagai  wadah untuk membolehkan murid mengekspresikan idea secara bebas dan kreatif.

(b) Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner  terdapat tujuh jenis kecerdasan yang seharusnya disuburkan. Pengabungan kesuburan dapat menangani masalah  penyuburan kecerdasan minda kanak-kanak- dapat menjana kecerdasan minda murid dengan lebih menyeluruh.

(c) Howard Gardner (1983) Pendekatan yang berintegrasi terhadap pelbagai jenis kecerdasan memudahkan penerimaan
     pemikiran murid kepada yang lebih kreatif.

(d) Hermann (1991) di dalam “Quadrant Concept” yang mengkaji perkembangan otak kanan dan kiri menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional dan intiutif seseorang individu.

(e) Einstein pula mencadangkan agar bidang sains yang bermatlamatkan untuk memahami deria manusia dimantapkan untuk pendidikan kanak-kanak. Gabungan dari pelbagai kecerdasan perlu diamalkan seperti kemahiran muzik, kecerdasan yang berkaitan dengan kecerdasan intutif , personal dan intrapersonal, praktik dan estetika, holistik dan analitik, emosional dan fizikal dan intelektual.

(f) Leonardo da Vinci- Beliau adalah seorang seniman, jurutera, anatomis dan saintis. Beliau menggabungkan bidang-bidang ilmu tersebut untuk membentuk keunggulan diri dalam kehidupannya.

Seni Dalam Pendidikan akan:

i   Menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran mata murid di sekolah menjadi lebih seronok.
Ii  Membantu anda memahami diri sendiri.
iii Membantu perkembangan intelek terutamanya dari aspek  menyelesaikan masalah.
iv Memotivasikan anda menjadi guru yang kreatif, inovatif, peka , berpersonaliti yang seimbang, berketrampilan dan profesional.
v  Membantu perkembangan insan secara seimbang dan menyeluruh.

1.1.1 Matlamat

- untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai nilai-nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif.
- meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara
- Seni Dalam Pendidikan yang mengintegrasikan tiga komponen  akan melengkapkan pembinaan otak kanan dan otak kiri. Bertitik tolak daripada pengintergrasian inilah perkembangan menyeluruh dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek akan berlaku.

1.1.2 Objektif / Tujuan

- menghargai keindahan ciptaan Tuhan
- mempupuk budaya pengamatan, persepsi dan ekspresi dalam  proses penghasilan
- meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi serta kemahiran dalam bidang seni visual, seni muzik dan seni pergerakan .
- menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk mengekspresikan hasilan kerja
- membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni yang dibuat
- mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata muridan lain
- menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni
- sebagai tunjang dalam kerjaya keguruan
- menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitaran dan  kaitannya dengan keselesaan hidup
- membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsa
- mengintegrasi dengan mata muridan lain melalui aktiviti yang  diadaptasi dan diubahsuai selaras dengan hasrat kurikulum  kebangsaan.
- membina dan mengamal nilai-nilai murni melalui pelbagai  pengalaman seni visual, seni muzik dan seni pergerakan

1.2 LATAR BELAKANG SENI DALAM PENDIDIKAN

Teori Kecerdasan Manusia (1983) oleh Howard Gardner sebagai asas pemupukan minda murid untuk mencapai kecemerlangan.
- guru perlu menggalakkan murid untuk mengenal dan menggunakan kelebihan diri mereka.
- guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang pelbagai untuk memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya belajar,
  mencuba idea, pendekatan dan teknik yang baru serta persekitaran yang memberi inspirasi.

Teori Kecerdasan Manusia

ı Howard Gardner ini mengenengahkan otak kanan dan otak kiri sebagai subjek teori pembelajaran.
ı Hermann (1991) menghasilkan “Quadrant Concept” yang membentuk peranan otak kanan dan otak kiri yang sama.
ı Einstein juga sebenarnya mengenengahkan teori yang sama di mana peranan otak seharusnya dimantapkan untuk pembentukan sahsiah diri.

1.2.1 Teori Pembelajaran

(a) Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada. Pembelajaran ini menggalakkan murid menacri idea, buat kajian, yakin diri dan dapat beriteraksi yang akhirnya proses inkuiri akan terhasil.CIRI-CIRI PEMBELAJARAN KONSTRUKTIVISME

1. Menggalakkan murid bertanya dengan murid dan guru.
2. Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran.
3. Menyokong pembelajaran secara koperatif.
4. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid
5. Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dengan memahami melalui penglibatan murid dengan situasi dunia sebenar.
6. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengguna.
7. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh m urid.
8. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaiamana murid belajar sesuatu idea.
9. Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen.

Bagaimana Seni Dalam Pendidikan dalam dapat dikaitkan dengan teori konstruktivisme?

- Hubungkait ilmu baru kepada pengetahuan sedia ada.
- Menyusun atur maklumat dan pengetahuan.
- Mengekspresi ilmu baru dalam bentuk baru.
- Memberi gambaran mengenai pengetahuan baru dengan berbagai cara dan bentuk.
- Menyampaikan pengetahuan baru melalui representasi dan persembahan.
- Mengukuhkan pemahaman dengan aktiviti lanjutan.

(b) Teori Kecerdasan Pelbagai

- Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar.
- Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan, dan
- Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan sesuatu budaya.

Jenis-jenis kecerdasan:
- Verbal – linguistik

Murid memberi interpretasi baru mengenai sesuatu cerpen atau hasil kesusasteraan.


- Logik – Matematik

Murid menjalankan eksperimen yg keputusannya di luar jangkaan murid.


- Visual – ruang

Murid melukis sesuatu menggunakan stail, media atau bahan baru.


- Kinestetik

Murid menggunakan pergerakan atau stail baru dalam tarian dan drama.


- Muzik

Murid menghasilkan muzik yg kuar biasa tetapi masih seronok dan gemar didengar.


- Interpersonal

Murid menginterpretasi motif watak seseorang dalam cerita atau drama.


- Intrapersonal

Murid memahami diri secara lebih mendalam dgn mengaitkan apa yg dipelajari dgn sendiri.


- Naturalis

Murid mencari cara menggunakan bahan alam semulajadi sbg bahan sumber penghasilan sesuatu yg baru dan luar biasa.


Mengapa teori ini penting dalam Seni Dalam Pendidikan?

1. Menyokong penbelajaran bersepadu mengikut saranan JERI selaras dengan FPN.
2. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai kecerdasan yang berbagai.
3. Membentuk kepelbagaian untuk menilai
4. Wujudkan suasana kolaboratif.
5. Tingkatkan profesionalisme guru dan galakkan inovasi penyelidikan dalam  P&P.
6. Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri.
7. Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri.

(c) Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menegaskan bahawa pembelajaran manusia berlaku dengan cara memerhatikan orang lain melakukan sesuatu.

(i) Peniruan secara langsung
. Dengan mengambil bahan maujud, murid meniru dan memindahkan hal subjek ke satu gambar atau kepada model baru yang ditirunya
(ii) Peniruan melalui sekatlakuan dan taksekatlakuan. Sekatlakuan merupakan sekatan tingkah laku yang sesuai dalam situasi tetapi tidak sesuai pada situasi yang lain.
(iii) Peniruan elistasi. Murid terus menerus membuat peniruan kerana gagal membina kewibawaan diri. Murid ini tidak berprinsip dan tidak mempunyai jati diri dalam ruang lingkup kehidupannya.

Mengapa peniruan di kalangan murid berlaku?
(i)  Murid membuat pemeraman idea dan cuba mengekspresikan  idea itu.
(ii) Memori yang berkekalan- dalam minda atau ingatannya sama ada peristiwa yang menggembirakan atau peristiwa sedih.
(iii) Gerak balas dari tindakan yang didengar, dilihat atau dirasai.

(d) Teori Otak Kiri dan Otak Kanan

Mengikut kajian Edward Gardner (1983), Roger Sperry (1967) dan Herman (1991),otak mempunyai fungsi yang berbagai dan perlukan penyuburan untuk membentuk insan kamil. Pemupukan kecerdasan otak boleh dilakukan melalui pembelajaran dan penguasaan mata muridan disekolah.

(e) Teori Pemerosesan Maklumat Robert M. Gangne (1975)

Mengikut Gagne, pengalaman yang disimpan dalam stor ingatan jangka panjang adalah penting bagi manusia untuk mengaitkannya dengan pengalaman baru,
- lapan fasa biasa yang dialami oleh manusia dalam proses pembelajaran iaitu fasa motivasi, fasa kefahaman, fasa penyimpanan, fasa pemahaman, fasa ingatan kembali, fasa generalisasi, fasa prestasi dan fasa maklum balas.

Melalui teori ini murid dapat :
- Berinteraksi dengan bahan, subjek dan hasil.
- Berinteraksi dengan orang lain dalam proses penghasilan atau penyampaian.
- Mendapat maklum balas dari orang lain.
- Bekerjasama dengan orang lain dalam proses penghasilan karya.
- Mengelak perlakuan yang tidak diingini.
- Mengekalkan perlakuan yang diingini.

1.2.2 Mengaktifkan Pembelajaran dan Pemindahan Pembelajaran

Fasa-fasa Proses Pembelajaran

1. Kesediaan Belajar
-   keadaan dalaman individu yang bersedia dan berupaya untuk memperoleh pengalaman pembelajaran yang baru. Kesediaan belajar mengutamakan peringkat perkembangan intelek, psikomotor, emosi dan kematangan murid untuk membolehkannya menerima dan menjalankan aktiviti pembelajaran yang berkesan.
2. Pengamatan
-  gambaran atau bayangan dalam hati atau fikiran, pandangan atau tanggapan. Proses pengamatan bermula daripada rangsangan luar yang dikesan oleh organ-organ deria iaitu mata, telinga,hidung, lidah dan kulit.

1. Persepsi ruang - mengandungi ruang dimensi ( rata ) dan tiga dimensi (sebenar)
2. Persepsi gerakan - persepsi ini berkait kepada objek-objek  bergerak dimana pergerakan objek mempengaruhi retina mata kita.
3. Persepsi masa - ditafsir oleh individu berdasarkan pengalaman atau apa yang dirasai.

Syarat-syarat untuk pemindahan pembelajaran positif ialah:

ı Kefahaman – Murid hendaklah faham tentang konsep yang telah dimuridi sebelum dia boleh menggunakan dalam situasi baru.

ı Kesamaan – Dua situasi di mana murid hendak mengaplikasikan konsep yang dimuridi perlu mempunyai persamaan.

ı
Kemahiran – Murid telah benar-benar menguasai kemahiran.

ı
Celik akal – Murid telah celik akal dalam konsep, prinsip atau kemahiran dalam sesuatu untuk membolehkan pemindahan pembelajaran kepada situasi lain.
1.2.4 Isu-isu Berkaitan Seni Dalam Pendidikan

a. Penyerapan tiga dalam satu
b. Penerimaan Seni Dalam Pendidikan di sekolah
c. Perlaksanaan di sekolah
d. Kekaburan matlamat dan objektif
e. Pertindihan subjek seni yang sedia ada
f. Masa interaksi guru bertambah
g. Mata muridan rileks – tiada peperiksaan

1.3 KEPENTINGAN

a.  Peranan Ekspresi - Aktiviti Seni Dalam Pendidikan memberi peluanguntuk murid membina keyakinan menajamkan persepsi, meningkatkan kreativiti dan meningkatkan nilai estetik.
b. Peranan Emosi - Emosi merupakan perasaan jiwa yang kuat seperti sedih, gembira, takut dan geli. Emosi yang mempengaruhi
    ingatan.
    Konsep IQ dan EQ
    Intellegence – dikaitkan dengan keupayaan mental melakukan proses kognatif seperti membaca, menulis, mengira dan menyelesaikan masalah.  
    Perkembangan pesat dalam bidang sains otak atau “neurology” mendapati emosi dapat mempengaruhi kecerdasan (EQ).
c. Peranan Imaginasi - Proses kreativiti dan imaginasi boleh melibatkan;
    (i)   Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti.
    (ii)  Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil.
    (iii) Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah.

GLOSARI
Ekspresi – Luahan perasaan, luahan gagasan, luahan pendapat, luahan berkarya.
Emosi – Perasaan yang kuat, dalaman , emansipasi.
Estetik – Kecantikan.
Maridan – Berkehendak; asal kata murid; berkehendak yang baik-baik.
Imaginasi – Gambaran/kerangka imej.
Intuisi – Gerak hati, qalbu.

TOPIK 2 KANAK-KANAK DAN SENI

2.1 KEPERLUAN DAN KEINGINAN ASAS KANAK-KANAK

Berdasarkan Teori Pembelajaran Maslow:
ı Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi seperti keperluan fisiologi iaitu makanan, minuman dan pakaian.
ı Jadikan suasana bilik darjah yang kondusif.
ı Bersifat penyayang untuk memenuhi keperluan kasih saying
ı Memupuk nilai penghargaan kendiri dikalangan pelajar serta memberi motivasi dan peneguhan yang sesuai
ı Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar
ı Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami diri, menerima diri dan melibatkan diri secara aktif.

a. Jasmani dan fizikal yang sihat -Tubuh badan yang sihat akan membuatkan pelajar bertambah kreatif dalam pemikirannya. Untuk itu penyediaan pemakanannya adalah penting untuk perkembangan tubuh badan dan fizikal pelajar yang sihat.
b. Emosi yang stabil - Emosi pelajar perlulah stabil, peranan ibu bapa dan guru ketika berinteraksi perlulah menunjukkan contoh-contoh yang terbaik ketika berkomunikasi sesama mereka.
c. Kerohanian yang membanggakan -Tahap kerohanian yang dimiliki adalah tinggi.
d. Kefahaman intelek yang tinggi – Pelajar perlu mempunyai tahap intelek yang tinggi dan dapat berfikir dengan tepat sebelum membuat sesuatu tindakan.
e. Perhubungan sosial yang menggalakkan – Perhubungan sesama kanak-kanak hendalah didalam keadaan yang harmoni dan saling berinteraksi antara satu sama lain tanpa ada perbalahan.
f. Kefahaman tentang nilai-nilai estetik - Setiap kanak-kanak perlu mempunyai kefahaman yang kuat tentang nilai-nilai estetik yang terdapat didalam pendidikan seni visual.


2.1.6 Estetik

- Latihan-latihan perlu diperbanyakkan supaya kanak-kanak dapat mempelajari konsep penghargaan terhadap sesuatu apa yang dilihat atau dilakukan
- diterapkan kedalam minda kanak-kanak maka konsep estetik dapat ditanam seterusnya.


Ciri-ciri Perkembangan Kanak-kanak

ı Perkembangan dan pertumbuhan mempunyai arah tertentu. Perkembangan dan pertumbuhan adalah berperaturan dan dapat dianalisis, baik pada peringkat lahir, mahupun pada peringkat sudah lahir. Perkembangan berlaku dalam dua arah, iaitu dari kepala ke kaki (cephalocaudal) dan dari tengah ke tepi (proximodistal).
ı Susunan perkembangan adalah serupa bagi semua ahli dalam satu-satu jenis. Kanak-kanak berkembang secara berperingkat.
ı Perkembangan berlaku daripada kedaan yang menyeluruh kepada keadaan tertentu.
ı Perubahan bersifat kualiti tidak dapat diukur secara tetap tetapi dapat dilihat daripada perubahan sifat.
ı Proses perkembangan berterusan iaitu daripada permulaan hingga akhir hayat, iaitu peringkat matang.
ı Ia timbul daripada tindakan saling berkait antara pertumbuhan fizikal dan pembelajaran.
ı Perkembangan dipengaruhi oleh baka da persekitaran.

Ciri-ciri Perkembangan dan Ciri-ciri Ekspresi

- Beri peluang untuk bekerja dengan berbagai bahan,cara dan teknik kanak-kanak dapat meneroka secara kreatif dengan variasi yang tidak terhad dan tidak terkongkong.
- Aktivti seni juga mudah direka bentuk untuk mendekati keperluan dan naluri ingin tahu kanak-kanak. spt menyentuh, menguling, menguli, meramas, menggosok, mendengar, mengesan bunyi, menghidu, meniru aksi untuk mengenal sesuatu.
- Aktiviti seni juga mudah dilaksanakan ketika bermain dan boleh dikaitkan dengan sesuatu yang digemari dan diminati .

Kreativiti

Proses kreativiti boleh melibatkan:
ı Perasaan dalaman kanak-kanak, imaginasi dan kreativiti.
ı Pengalaman kanak-kanak melalui interaksi dan tindakan yang diambil.
ı Kebolehan kanak-kanak meluahkan perasaannya secara lahiriah.

Pemahaman

ı Aktiviti Pergerakan – Memahami asas-asas pergerakan seperti penggunaan ruang, masa, Imbangan berat badan dan daya atau aliran.
ı Aktiviti Bermain –memperkembangkan konsep pembentukan kendiri, seperti meningkatkan kefahaman dari segi emosi. Sosialisasi, kebudayaan, fizikal, rohani dan nilai-nilai murni.
ı Lagu – Di dalam lagu kanak-kanak akan dapat menambahkan keyakinan diri .
ı Aktiviti Lakonan –dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelas lagi -menjadikannya sebagai seorang yang kreatif, inovatif, betanggungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih baik serta dapat mengawal emosi dengan sempurna dan berkeyakinan tinggi.

Konsep kesedaran sendiri

ı Memberi dorongan, bantuan, dan sokongan kepada usaha pembelajaran.
ı Memberi bimbingan yang wajar dengan membentulkan kesilapan pelajar dalam proses pembelajaran
ı Mengajar pelajar mengikut cara kebolehan mereka supaya mereka sentiasa menikmati pengalaman berjaya dan seterusnya meningkatkan perasaan penghargaan kendiri dan keyakinan.
ı Menerima pelajar-pelajar sebagai sebahagian dirinya
ı Menggalakkan interaksi positif dikalangan rakan sebaya.
ı Memberi peluang kepadanya memainkan peranan yang penting
ı Memupuk nilai-nilai yang baik daripada rakan sebaya dan guru.

TOPIK 3 DERIA DAN SENI

3.1 PERKEMBANGAN KEPEKAAN DERIA

Pelajar mula mendapat kematangan dalam perkembangan kepekaaan deria semasa ia masih bayi lagi iaitu ketika berumur 0-2 tahun. Mula matang ketika berumur 6-12 tahun.

- Sentuhan biasanya dilakukan dengan menggunakan jari. Ini merupakan aspek perkembangan psikomotor yang mula-mula diperolehi oleh kanak-kanak. Sebelum kanakkanak itu mula untuk berbahasa.

- Mendengar melibatkan deria telinga. Untuk aktiviti yang dijalankan pada deria ini lebih menumpukan kepada persoalan apa yang mereka dengar?

- Melihat menggunakan deria mata yang mengakibatkan pengamatan dan pemerhatian.

- Rasa merupakan gerak hati atau kata hati pelajar. membuat sesuatu persepsi dengan tepat. Persepsi bermaksud seseorang membuat interpretasi atau memberi makna kepada rangsangan yang diterima oleh derianya.

  Terdapat dua prasyarat bagi pembelajaran pergerakan :
  ı Pelajar mesti mempunyai sikap dan tujuan yang positif terhadap aktiviti pembelajaran.
  ı Dalam proses pembelajaran, pengetahuan yang sedia ada dalam struktur kognitif pelajar harus digunakan untuk mengaitkan dengan pelajaran
    baru.

- Hidu lebih menekankan kepada aspek penanggapan dgn penekanan kepada strategi :
   ı Kebolehan Mental Pelajar
    Setiap pelajar mendapat pembelajaran optima mengenai konsep yang diajar oleh guru.
   ı Pendekatan Pengajaran
    Untuk membentuk penanggapan yang baik.
   ı Pendekatan Inkuiri Penemuan
    Pelajar mencari maklumat sendiri mengenai konsep melalui situasi penyelesaian masalah. Pelajar akan berfikir dan menaakul secara mental
    dengan menggunakan organ deria untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
   ı Pendekatan Resepsi
    Guru menyampaikan maklumat mengenai konsep secara langsung dengan bergantung kepada pelajar.
   ı Pendekatan Deduktif
    Guru menghuraikan prinsip dan ciri-ciri penting dalam sesuatu konsep dengan dikiuti dengan contoh-contoh spesifik yang mengukuhkan konsep
    tersebut.

3.2 KEPENTINGAN KEPEKAAN DERIA

-   Pancaindera ( telinga ) –Pemprosesan kognitif
-  Gambar kereta ( alam sekitar )
-  Otak manusia (pengamatan) ( apabila kereta berlanggar)
-  Manusia sakit (penanggapan) konsep.

Persekitaran

Persekitaran memainkan peranan penting dalam meningkatkan
lagi perkembangan deria pelajar.

(a) Aspek Fizikal
      ı Cahaya - dapat menerangi ruang bilik darjah.
      ı Peredaran Udara - menimbulkan suasana pembelajaran dan keselesaan pelajar.
      ı Stor-tempat penyimpanan alat dan bahan serta hasil kerja murid sama ada dalam bilik stor atau almari.
      ı Panel dan Rak Pameran - untuk tujuan mempamerkan hasil kerja murid.
      ı Perabot
      ı Kemudahan Asas - sinki dan punca elektrik dipasang di tempat yang sesuai.

(b) Aspek Emosi
       ı Hiasan Dalaman - menggalakkan lagi interaksi pelajar.
       ı Ruang - menimbulkan suasana pengajaran pembelajaran yang selesa dan kondusif.
       ı Peragaan Hasil Kerja - dapat membina keyakinan dan kepuasan pelajar dalam menghasilkan kerja seni.(c) Aspek Sosial
      ı Interaksi Murid - dapat menggalakkan interaksi murid dengan  murid dan murid dengan guru.
      ı Kemudahan Aktiviti Kumpulan

Faktor yang Mempengaruhi Kebolehan Kepekaan Deria dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran

ı Jangkaan (rajah) ı Hubungan latar depan dan belakang ı Penumpuan ı Tempoh masa ı Tugasan jelas ı Pengalaman ı Susunan objek

Proses estetik dan daya kreativiti pelajar dapat dibahagikan kepada empat iaitu

(a) Merupakan proses individu melalui penajaman daya intuisi,
(b) Persepsi-persepsi merupakan satu proses kesedaran dan reaksi individu terhadap rangsangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi :

       ı Jangkaan ı Hubungan latar depan dan belakang  ı Penumpuan ı Tempoh masa ı Tugasan jelas ı Pengalaman dan ı Susunan objek

(c) Imaginasi - Merupakan daya khayalan atau kemampuan  menggambarkan sesuatu.
(d) Konsepsi pelajar - Proses pembentukan konsep adalah untuk menyesuaikan maklumat dalam rangsangan untuk membina
     perhubungan yang mempunyai perkaitan dalam bentuk konsep.

Penggabungjalinan

Penggabungjalinan bermaksud proses mengintergrasikan berbagai-bagai kemahiran untuk menghasilkan satu pelajaran yang bersepadu dan menyeluruh serta mengelakkan bosan.

Ciri-ciri Penggabungjalinan

(a) Ia merupakan integrasi beberapa kemahiran yang terdapat dalam satu-satu kemahiran iaitu gabungan kem fokus dan kem sampingan.
(b) Proses penggabungjalinan berlaku di antara kemahiran yang berkaitan dengan secara bersepadu serta menyeluruh.

     ı Kemahiran belajar untuk belajar - salin nota, ringkasan dll.
     ı Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.
     ı Kemahiran pelbagai kecerdasan.
     ı Kemahiran generik - kem komunikasi,IT,kerja dlm kumpulan dll.

Kebaikan Penggabungjalinan dalam Pengajaran

ı Sebagai pengukuhan kepada kemahiran yang telah diperolehi daripada mata pelajaran lain.
ı Kemahiran sampingan yang terdapat dalam penggabungjalinan  dapat membantu penguasaan kemahiran fokus sebagai yang
  dikehendaki dalam objektif pengajaran dan pembelajaran.
ı Pelajar berpeluang untuk menyatupadukan kem-kem yang perlu dalam kehidupan.
ı Penggabungjalinan berkeupayaan menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik dan mengelakkan kebosanan.
ı Menggalakkan proses pertumbuhan dan perkembangan pelajar secara seimbang, harmonis dan bersepadu.

TOPIK 4 PENGETAHUAN ASAS DALAM SENI VISUAL

- Pendidikan Seni visual di sekolah rendah menjurus kepada seni tampak - bidang :
  ı Melukis dan membuat gambar.
  ı Membuat rekaan corak.
  ı Membentuk dan membuat binaan.
  ı Kraf tradisional.

Estetika dalam Pendidikan Seni Visual

(a) Peniruan (menterjemah secara langsung objek) sebagai  Representasi Gambar dan Imej.
(b) Ekspresi dalam Perasaan dan Emosi – sedih , gembira.
(c) Menggunakan Kaedah Formalistik - penguasaan unsur-unsur seni seperti garisan, warna, ruang, jalinan, bentuk, dan rupa.
(d) Keaslian - keunggulan idea atau gagasan.

Unsur Seni

(a) Garisan
(b) Warna - Warna terdiri daripada ;
      1. Warna asas - Biru, Merah dan Kuning
      2. Warna sekunder - Kuning + Biru = Hijau.
                                        Merah + Biru = Ungu,
                                        Kuning + Merah = Oren.
      3. Warna tertier - warna asas + warna sekunder.

(c) Jalinan - Jalinan ialah kesan yang terdapat pada sesuatu permukaan objek sama ada kasar, halus, kesat dan sebagainya. Jalinan wujud secara semulajadi atau dari buatan manusia. Jalinan yang wujud secara semulajadi mempunyai fungsi yang  tersendiri dari ciptaan Yang Maha Kuasa.
   
Jalinan terbahagi dua jenis:
     (i)  Jalinan tampak,
     (ii) Jalinan sentuh.
(d) Rupa - cantuman antara dua hujung garisan iaitu permulaan garisan dan penghujung garisan. rupa organik (garisan luaran yang berbagai) dan rupa geometri(bentuk yang khusus).

(e) Bentuk - bentuk secara mudahnya mempunyai isipadu.
     (i)  Bentuk ilusi (maya) - dalam bentuk gambar, catan, foto, Illustrasi - dalam bentuk dua dimensi.
     (ii) Bentuk konkrit - bersifat tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang bersifat
          tiga dimensi, maujud, berisipadu atau berjisim dan mempunyai ton, warna, jalinan dan ruang.

(f) Ruang merupakan kawasan di antara atau kawasan di sekeliling objek.

Prinsip rekaan terdiri daripada;

ı Harmoni - situasi yang selesa.
ı Penegasan - menarik perhatian si pemerhati.
ı Imbangan - agihan ruang dari segi kedudukannya.
ı Kontra - percanggahan atau perlawanan dengan ciri-ciri.
I Pergerakan - sebagai kekuatan imej gambar itu.
ı Kesatuan menimbulkan suatu tema atau keseragaman pendapat.
ı Kepelbagaian - kombinasi dari pelbagai gagasan, nilai dan  pesembahan.

* Maklumat selanjutnya, sila rujuk buku Pendidikan Seni Visual.
TOPIK 5 PENGETAHUAN ASAS DALAM MUZIK

Definisi Muzik - satu cabang seni dan juga sains yang menggabungkan bunyi-bunyi vokal dan atau instrumental termasuk bunyi-bunyi semula jadi dari persekitaran atau rekaan dengan satu cara yang dianggap memuaskan mengikut estetika, corak pemikiran, dan emosi manusia yang juga boleh mencerminkan sesuatu budaya tertentu.

Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran Muzik

ı Mengajar bunyi-bunyian dahulu sebelum tanda-tanda.
ı Mendidik pelajar dengan memberikan galakan kepada mereka supaya memerhati, mendengar, meniru, sereta membezakan bunyi-bunyi yang didengarnya itu (kaedah penemuan kendiri).
ı Mengajar satu unsur muzik sahaja (melodi, harmoni, irama, ekspresi, bentuk, warna ton atau jalinan) pada satu ketika. (pembelajaran mengikut urutan).
ı Prinsip-psinsip dan segala teori harus diberi hanya selepas  amalan praktik dijalankan (pembelajaran heuristik).
ı Pelajar harus diberi peluang yang mencukupi untuk mengkaji muzik dan membnuat latihan-latihan (kaedah pendekatan  berkonsep).
ı Nama-nama not untuk nyanyian dan muzik instrumental harus diselaraskan.

Kaedah-kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Muzik

1. Edwin Gordon boleh dikatakan lebih diberi keutamaan kerana  mengunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran secara  berperingkat atau ‘sequential’.
2. Dalcroze menggunakan gerak geri tubuh badan untuk menanam kefahaman dan menimbulkan kepekaan atau sensitiviti terhadap aspekaspek muzik.
3. Pendekatan Carl Orff memberi penekanan kepada beranika jenis pengalaman muzikal.
    (i)   Imitasi (Mengajuk Balik)
    (ii)  Eksplorasi (Fasa Cari Sendiri)
    (iii) Improvisasi - Belajar dari asas ton. Skel pentatonik ialah skel yang mempunyai lima ton.
    (iv) Creation (Mencipta) - penciptaan dengan menggunakan bahan asas dari fasa-fasa.
    (v) Literasi – menulis dan membaca nota muzik.

4. Suzuki - menamakan kaedahnya ‘talent education’ atau pendekatan bakat.
5. Gordon mengutamakan prinsip ‘sound before symbol’ di mana keutamaan diberikan kepada pembelajaran permainan muzik tanpa notasi dahulu sebelum simbol-simbol muzik diperkenalkan.

Jalinan Monofoni: Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja.

Jalinan Homofoni: Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang berharmoni yang mempunyai kod.

Jalinan Polifoni: Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan dengan menggunakan alat iringan.

Tiga komponen besar dalam pendidikan muzik.
ı Kemahiran Muzikal Nyanyian
ı Kemahiran Muzikal Muzik dengan gerakan
ı Kemahiran muzikal Permainan alat muzik.

Bidang nyanyian memberi penumpuan dan penegasan kepada aspek postur, pendengaran, sebutan, pernafasan dan teknik pengeluaran suara.

Muzik dengan pergerakan memberi peluang kepada pelajar menggunakan tubuh badan sebagi respon kepada muzik.

Permainan alat muzik melatih pelajar dalam kordinasi mata, pendengaran dan psikomotor melalui penglibatan pelajar dalam kegiatan permainan alat muzik.

GLOSARI
Monofoni – Apabila muzik itu hanya pada melodi sahaja iaitu tanpa ada alat iringan atau hanya mempunyai satu bunyi sahaja. Tiada iringan (no accompaniment). Penggunaan satu alat muzik sahaja.
Homofoni – Apabila melodi diringi oleh alat muzikal yang berharmoni yang mempunyai kod. Seperti gitar, piano, organ dansebagainya.
Polifoni – Apabila satu atau dua melodi dibunyiikan berterusan dengan menggunakan alat iringan.
Komposisi – Kebolehan mengubah lagu
Kemahiran ensemble – Kemahiran bermain alat muzik secarakumpulan dengan pelbagai alat muzik.

* Maklumat selanjutnya, sila rujuk buku Pendidikan Muzik.
© Azure PISMP 4.02 (7-8/7/2009)

2 comments:

Syakir Mastor said...[Reply to comment]

Nota yang baik untuk persediaan nak exam..Tq.

Syakir Mastor said...[Reply to comment]

tq berguna utk sy yang nak exam..